Deklaracja dostępności Elektroniczna Rezerwacja Wizyty w Urzędzie

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Elektroniczna Rezerwacja Wizyty w Urzędzie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Tingtun Checker.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Łazarów
 • E-mail: michal.lazarow@powiat.rzeszowski.pl
 • Telefon: 17 23 00 747

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
 • Adres: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
 • E-mail: starostwo@powiat.rzeszowski.pl
 • Telefon: 17 23 00 601

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Siedziba Starostwa Powiatowego w Rzeszowie obejmująca wydziały:

 1. Organizacji i Kadr

 2. Budżetowo – Finansowy

 3. Geodezji

 4. Gospodarki Nieruchomościami

 5. Budownictwa i Architektury

 6. Komunikacji, Dróg i Transportu

 7. Parku Naukowo – Technologicznego i Promocji

Biura:

- Zarządzania Kryzysowego,

- Informatyki,

- Zamówień Publicznych,

- Radców Prawnych

oraz samodzielne stanowiska:

- Audytu Wewnętrznego

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powyższa siedziba znajduje się w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i zajmuje praktycznie całe IV piętro budynku

Do budynku prowadzą 2 wejścia

pierwsze od strony Ogrodów Bernardyńskich, przy którym zlokalizowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich oraz zamontowane są automatyczne drzwi wejściowe.

- drugie – od strony ulicy Grunwaldzkiej (brak dostosowania dla niepełnosprawnych)

Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych – korytarz znajduje się na jednym poziomie, przejście z hallu głównego (parter) na IV piętro zapewniają schody oraz windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Windy posiadają możliwość przewozu wózków inwalidzkich, wyposażone są w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy oraz panel sterowania posiadający oznaczenia również w języku Braille’a.

Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.

Na IV piętrze (również na pozostałych piętrach) od strony ulicy Sobieskiego znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Na parterze budynku znajduje się Biuro Obsługo Klienta oraz pomieszczenie ochrony budynku jak również zamontowane są wizualne tablice informacyjne.

W budynku na IV piętrze(w pomieszczeniu socjalnym naprzeciwko pokoju 451) oraz w pomieszczeniu ochrony (parter) umieszczone są defibrylatory.

Parking Urzędu przeznaczony jest dla pracowników PUW w Rzeszowie, niemniej jednak od strony Ogrodów Bernardyńskich znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży przeznaczone dla klientów Urzędu.

W sąsiedztwie posesji znajduje się duży płatny parking należący do Ojców Bernardynów oraz kilkanaście ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, tj. al. Józefa Piłsudskiego, ul. Grunwaldzkiej i ul. Jana II Sobieskiego należących do miejskiej strefy parkowania.

Rzeszów, ul. 8 Marca 13

W budynku swoją siedzibę mają:

 1. Wydział Rozwoju

 2. Wydział Społeczno – Oświatowy

 3. Wydział Ochrony Środowiska

 4. Biuro Projektów

 5. Pełnomocnik ds. Zdrowia

 6. Inspektor danych Osobowych

 7. Archiwum Zakładowe

Z uwagi na konstrukcję budynku jest tylko częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą 2 wejścia:

- od strony ulicy 8 Marca (brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych)

- od podwórza budynku – między poziomem zero a parterem zamontowana jest pochylnia (najazd), z tym, że wymagana jest pomoc drugiej osoby. Powiadomienie pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu pracownik merytoryczny zostanie wezwany na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Toalety znajdują się na każdym piętrze, z tym, że nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych (wymagana jest ewentualna pomoc opiekuna)

Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.

Na parterze zamontowana jest wizualna tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń.

Budynek nie posiada własnego parkingu, z tym, ze w sąsiedztwie znajduje się kilkanaście miejsc parkingowych (w ciągu ulicy 8 Marca) w tym w bezpośredniej bliskości kilka miejsc wyznaczonych dla parkowania osób niepełnosprawnych.

Naprzeciwko wejścia do budynku znajduje się stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

 

Sokołów Małopolski, ulica Rzeszowska 29A

W budynku ma siedzibę Zamiejscowy Referat Komunikacji

Siedziba powyższa znajduje się w budynku należącym do Gminy Sokołów Małopolski

Referat mieści się na parterze budynku

Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy Rzeszowskiej, gdzie zlokalizowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich.

Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych – korytarz znajduje się na jednym poziomie

Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.

Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek od strony podwórza posiada własny ogólnodostępny bezpłatny parking dla około 30 pojazdów.